Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities

Ik ben Salted Photography, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven onder KvK-nummer 70741182.
Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mij in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

Indien het aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt, zal dan in het aanbod worden vermeld.
Ik kan niet aan mijn offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
In het aanbod staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Indien er geen pakketprijs is overeengekomen, worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van mijn gebruikelijke uurtarief. Er zal vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd.
Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Mij komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Ik ben hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Een datum is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling.
Definitieve content zal niet worden geleverd voordat de volledige betaling is voldaan.
De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik jen het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien ik dit doe binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft jij als particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
Indien nodig ontvang jij een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan jou worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door mij vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden. 
Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jou verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde.
Jij bent op de hoogte van mijn standaard stijl.
Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.
Ik kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.
Jij zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
Indien ik bij de uitvoering van mijn opdracht tegenwerking ondervindt van derden, ben ik niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
Indien jij niet tevreden bent met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen. 
Indien jij later aanwezig bent dan de overeengekomen tijd voor een shoot, komt deze tijd te vervallen.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door mij gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van jouw medewerking.
 Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
Indien ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal ik suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf, waarbij de nabewerking indien mogelijk door mij zal worden voltooid. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heb jij recht op ontbinding van de overeenkomst.
In geval van slecht weer ben ik bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
Indien jij een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
Annulering door jou is enkel schriftelijk mogelijk. Jij kunt de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
Buiten de wettelijke bedenktijd gelden, tenzij anders overeengekomen, de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering is tot 4 weken voor aanvang kosteloos; bij annulering tussen 4 en 1 kalenderweken voor aanvang is 10% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering binnen 1 week wordt 20% van het bedrag in rekening gebracht.
Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door mij kunnen worden doorberekend aan jou.
 Indien jij te laat aanwezig bent op locatie, komt die tijd te vervallen. Een no-show wordt beschouwd als annulering.
Bij de aanschaf van digitale producten, waaronder presets, wordt direct toegang tot het product verschaft. De aanschaf is daarmee dan ook uitgesloten van het herroepingsrecht waarmee jou geen recht toe komt tot kosteloze annulering van de aankoop.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 
Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Ik ben niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan mij worden geleverd.
Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fotograferen.
Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 Wanneer jij schade toebrengt aan mijn apparatuur, dien jij de vervangingswaarde te betalen.
 Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding.
 Ik ben niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door jou.
 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor jouw rekening.
 In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op mijn merk, de handelsnaam en afbeeldingen op mijn website en/of socials, berusten bij mij. Het is niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming, tenzij anders overeengekomen.
Jij bent niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dien jij een aanvullende licentie aan te schaffen.
Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van jou gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van mij en aan naamsvermelding te worden gedaan.
Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
Jij bent niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over content of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
Het staat jou vrij om de voor jou gemaakte content te publiceren op social media mits aan naamsvermelding wordt gedaan of foto’s met watermerk worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen.
 Indien jij wenst niet aan naamsvermelding te doen, kunnen hier tegen betaling afwijkende afspraken over worden gemaakt.
 Het is niet toegestaan aangeschafte presets, of een deel daarvan, te verveelvoudigen, te delen met derden of door te verkopen. Presets zijn enkel voor persoonlijk gebruik.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor jou ten behoeve van mijn portfolio wordt verleend via het toestemmingsformulier. 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
Ik behoud het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door jou of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kun jij geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
Artikel 12 Levering 

Ik span mij in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
De geschatte levertermijn die wij zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
De geselecteerde content zal door mij worden bewerkt en in hoge resolutie worden aangeleverd. 
Ik ben niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
Ik zal content naar eigen inzicht maken en bewerken. Er wordt enkel nabewerkt op kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van objecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
Jij verklaart bekend te zijn met mijn standaard stijl.
Aanvullende eisen leveren meerwerk op.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden van digitale bestanden. Na ontvangst van de content ben jij verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
Indien jij foute leveringsinformatie doorgeeft, ben ik hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 13 Workshops

Tijdens de workshop mogen deelnemers geen beeld- en geluidopnames maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Het is niet toegestaan binnen 12 maanden na het aangaan van de overeenkomst een soortgelijk aanbod te creëren. 

Artikel 14 Klachten

Jij dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren. 
Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.

© 2018 – 2023 Salted photography


Informatie

Het verhaal

Contact

Collectie